Veelgestelde vragen

 

Moet ik mijn kind aanmelden?

Als u uw kind niet aanmeldt, kan u het pas inschrijven voor schooljaar 2024-2025 tijdens de vrije inschrijvingsperiode voor een kleuter- of lagere school vanaf 23 mei tijdens de schooluren. Op dat moment kan het zijn dat er geen plaats meer is in de school van uw voorkeur.

 

Voor welke scholen kan ik mijn kind aanmelden?

Alle Oud-Turnhoutse, Turnhoutse en Vosselaarse kleuter- en lagere scholen doen mee. U vindt het overzicht van alle scholen op deze website. Wij raden u aan uw kind aan te melden voor meerdere scholen. Door meer dan één school op te geven vergroot u de kans dat uw kind een plaats heeft.

 

Kan ik mijn kind voor verschillende scholen aanmelden?

Jazeker, we raden u zelfs aan om minstens 3 scholen van voorkeur op te geven! Als u maar één school opgeeft (of twee), en er is geen plaats, dan moet u wachten tot de start van de vrije inschrijvingsperiode om te gaan inschrijven. Op dat moment bestaat de kans dat er geen vrije plaats meer is in één van de Oud-Turnhoutse, Turnhoutse en Vosselaarse scholen.

 

Geef ik een rangorde aan de scholen die ik verkies?

Zet de scholen in volgorde van uw voorkeur. Het systeem tracht u een plaats toe te kennen in de school met uw grootste voorkeur. Wanneer u een plaats toegewezen krijgt, betekent dit dat u geen recht meer heeft op een plaats in een school die lager gerangschikt staat. Wanneer u een bericht van niet-gunstige rangschikking hebt ontvangen voor een hoger geplaatste school, blijft uw kind op de wachtlijst staan van deze school tot en met 30 juni 2025 voor de kleuters geboren in 2022, voor al de andere kinderen blijft de wachtlijst geldig tot de 5de schooldag van oktober. Als er in die school een plaats vrijkomt, dan kan het zijn dat u uw kind toch nog in die school kan inschrijven. De school neemt daarvoor contact met u op.

 

Is het tijdstip waarop ik mijn kind aanmeld van belang?

Neen. Het tijdstip waarop u uw kind aanmeldt, is niet van belang om de rangschikking te bepalen. U kunt dus zonder tijdsdruk de volledige aanmeldingsperiode benutten om uw kind aan te melden.

 

Welke gegevens heb ik nodig om mijn kind aan te melden?

U heeft het rijksregister van uw kind nodig om het aan te melden. Het rijksregisternummer start met de geboortedatum van uw kind en kan u terugvinden op een kids ID (achteraan) of op een klevertje van de mutualiteit van uw kind. Soms wordt dit nummer ook vermeld in het boekje van Kind en Gezin waarmee u naar het consultatiebureau gaat. U kan ook terecht op het gemeentehuis van uw woonplaats voor een bewijs van gezinssamenstelling en vraag of men het rijksregisternummer van uw kind erop kan vermelden. 

 

Kan mijn kind toegewezen worden aan een school die ik niet heb gekozen?

Neen, uw kind kan enkel toegewezen worden aan één van de scholen waarvoor u hebt aangemeld.

 

Wat is een gekoppelde aanmelding?

Wil je als ouder meerdere kinderen uit je gezin in eenzelfde school aanmelden?
Dat kan.
Hou er rekening mee dat de plaatsen alleen maar toegewezen worden als er voor elk van jouw aangemelde kinderen een plaats vrij is in de school.
Is er voor 1 van je kinderen geen plaats, dan krijgt geen enkel van je kinderen een plaats toegewezen.

Uitzondering wordt gemaakt voor meerlingen.
Als er plaats is voor 1 kind van de meerling, dan krijgen alle kinderen van de meerling een plaats toegewezen.

 

Hoeveel vrije plaatsen zijn er?

Het aantal vrije plaatsen wordt bekendgemaakt op de webpagina van alle scholen en op deze website.

Hoe worden de vrije plaatsen verdeeld?

 

  • 1ste periode (inschrijvingsperiode voorafgaand aan de aanmelding: 15 januari tot 02 februari): broers/zussen en kinderen personeel.

 

 • Kinderen van eenzelfde leefeenheid (broers/zussen) en kinderen van personeel van de school hebben absolute voorrang. Zij worden altijd ingeschreven in de betrokken school. Na deze periode worden pas de vrije plaatsen kenbaar gemaakt voor de aanmelding.

 

  • 2de periode (aanmeldingsperiode: 27 februari -19 maart): alle kinderen

 

 • Voor iedere school wordt een rangorde voor alle andere aangemelde kinderen bepaald in de 1ste plaats volgens schoolkeuze en in de 2de plaats volgens afstand.
  Indien kinderen van eenzelfde leefeenheid (broers/zussen) en kinderen van personeel van de school geen gebruik hebben gemaakt van de inschrijvingsmogelijkheid voorafgaand aan de aanmelding hebben ze tijdens de aanmelding nog steeds voorrang op al de andere kinderen als er genoeg plaats is in de school. Wanneer er een capaciteitsprobleem optreedt hebben kinderen van eenzelfde leefeenheid voorrang op de kinderen van personeel.

 

De software wijst plaatsen toe op basis van voorkeur en afstand domicilie van het kind tot de school. Hoe gaat dit precies in zijn werk?

 • Eerst worden de voorrangsgroepen (broers/zussen en kinderen van personeel) toegewezen aan de verschillende scholen. Wanneer er onvoldoende plaatsen zijn om deze kinderen een plaats toe te wijzen in een bepaalde school, zal het afstandscriterium in rekening worden gebracht.
 • Vervolgens wordt per school een lijst opgesteld van alle kinderen die deze school als 1ste keuze opgaven. Deze lijsten worden gerangschikt op basis van afstand.
 • Als het systeem uw kind een plaats kan toekennen in een bepaalde school, dan verwijdert het de naam van uw kind uit alle lijsten van scholen met een lagere voorkeur. Voor de school waarvoor u een plaats kan worden toegewezen, ontvangt u een ‘ticket voor inschrijving in de school'.
 • Het systeem bewaart de naam van uw kind in de lijsten van scholen met een hogere voorkeur. Voor deze scholen zal u een bericht van niet gunstige rangschikking ontvangen, maar u blijft tot 30 juni 2025 op de wachtlijst van deze school staan voor kinderen geboren in 2022, voor alle andere kinderen blijft de lijst geldig tot de 5de schooldag van oktober 2024.

 

Hoe wordt de afstand berekend?

De afstand wordt berekend via Google Maps en bij ex-aequo verfijnd met behulp van GIS-coördinaten. We maken gebruik van de optie ‘vogelvlucht’ binnen Google Maps om de afstand te bepalen tussen de coördinaten van het domicilie-adres van de leerling en de coördinaten van het officiële adres van de vestigingsplaats van de school. De correcte inschatting van het adres (coördinaten) wordt door de beheerders gecontroleerd met behulp van het CRAB (Centraal Referentieadressenbestand). Bij betwisting oordeelt de ombudsdienst.

 

Welk adres geef ik op?

Het domicilie-adres van het kind.

Op het ogenblik van de aanmelding wordt een koppeling gemaakt tussen het rijksregisternummer van het kind en het opgegeven adres. Het kind moet aangemeld worden op het adres waarop het gedomicilieerd is volgens het rijksregister. Hierop zal controle uitgevoerd worden.

Verhuizen.

Wanneer je met een officieel document kan aantonen dat je zoon/dochter ten laatste tegen 30 juni 2024 op een ander adres zal wonen, mag je dit adres als referentieadres gebruiken. Een officieel document is bv. een huurcontract of bouwvergunning. De aankoop van een bouwgrond in de buurt van een school geldt niet als toekomstig adres als daar geen concrete bouwbedrijvigheid aan gekoppeld wordt. Het begin van de bouwbedrijvigheid dient u te bewijzen door een kopie voor te leggen van het document “melding van aanvang van de werken”, afgeleverd door de dienst ruimtelijke ordening en door u ondertekend.

Bij betwisting/onduidelijkheid oordeelt de ombudsdienst bij meerderheid.

 

Kan ik mijn kind voor een vestigingsplaats (wijkschool) aanmelden?

Dat kan, de vestigingsplaatsen staan in de lijst van de scholen waarvoor u uw kind kan aanmelden. De afstand domicilie – vestigingsplaats wordt dan in rekening genomen.

 

Hoe wijzig ik mijn gegevens in het aanmeldingssysteem?

Neem contact op met de beheerder van het aanmeldingssysteem via: info@kiesjouwschool.be.

Wat is een ticket voor inschrijving?

Op uw “ticket voor inschrijving” staat vermeld in welke school u zal kunnen inschrijven tijdens de inschrijvingsperiode. Met het ticket bent u zeker van een plaats voor uw kind in de betrokken school. Indien u uw kind echter niet inschrijft tijdens de inschrijvingsperiode (22 april tot 13 mei 2024), vervalt uw ticket of reservatie voor de school. Het is dus zeker aan te raden tijdig een afspraak te maken met de school.

 

Wat is een bericht van niet-gunstige rangschikking?

Dit betekent dat er voor uw kind voor die school op dat ogenblik geen plaats is. U staat wel op de wachtlijst van die school.

 

Hoe lang is de plaats van mijn kind op de wachtlijst geldig?

De plaats is geldig tot 30 juni 2025 voor kinderen geboren in 2022, voor alle andere kinderen tot de vijfde schooldag van oktober.

 

Wat als ik vind dat mijn weigering onterecht was?

U kan terecht bij de beheerder van het systeem via info@kiesjouwschool.be. De beheerder zal uw klacht voorleggen aan de ombudsdienst. Indien u nog steeds vindt dat uw weigering onterecht was, dan kan u zich wenden tot de Commissie Leerlingenrechten. Voor de coördinaten van deze commissie wordt verwezen naar de website commissie leerlingenrechten.

 

Wat als ik geen computer of internet heb?

Je kunt terecht in de school van je voorkeur, maar ook bij de helpdesk van je gemeente. Daarvoor maak je best eerst een afspraak. Hun gegevens vind je hieronder.

 Stel je vraag via info@kiesjouwschool.be of telefonisch elke werkdag tussen 9 en 12 uur.


- Oud-Turnhout – gemeentehuis – 014 46 22 11
- Turnhout – Stadskantoor en elk Digidak – 0471 85 16 53
- Vosselaar – gemeentehuis – 014 60 08 53

 

Hoe is de ombudsdienst samengesteld?

De ombudsdienst bestaat uit 8 leden. De voorzitter van het LOP BaO Turnhout zit de vergadering voor en zijn secretaris (de LOP-deskundige) organiseert de vergadering. Noch de voorzitter, noch de secretaris hebben stemrecht. Tevens zal er van elk onderwijsnet (directie) een vertegenwoordiger zijn en is er tevens ook een lid aanwezig van elke gemeente. Bij beslissingen met betrekking tot een specifieke school maakt de betrokken directie ook deel uit van de commissie maar zonder stemrecht, ook de afgevaardigde van het schoolbestuur heeft op dat moment geen stemrecht.

 

Wat zijn de taken van de ombudsdienst tijdens de aanmeldingsperioden?

 •  De ombudsdienst staat in voor de eerstelijnsbehandeling van:

  • Klachten of vaststellingen over technische fouten of zuivere materiële vergissingen voor of na de definitieve toewijzing
  • Vragen over een erkenning van een uitzonderlijke situatie
  • Evaluatie van behandelende klachten en vaststellingen met het oog op bijsturing van de aanmeldingsprocedure

 

Wat heb ik nodig om mijn kind in te schrijven in de school ?

Gelieve volgende documenten mee te nemen bij de inschrijving:

 • Indien u dit hebt de kids-ID
 • Uw identiteitskaart (de identiteitskaart van de ouder of voogd die inschrijft)
 • Indien van toepassing: een bewijs van het nieuwe domicilie-adres waarmee u aangemeld heeft, indien dit verschillend is van het huidige domicilie-adres

 

Kleuters worden ingeschreven per geboortejaar (in tegenstelling tot het lager onderwijs: hier wordt ingeschreven per leerjaar). Wat moet ik doen in het geval mijn kleuter een jaar blijft zitten/een jaar overslaat?

Neem contact op met de beheerder via: info@kiesjouwschool.be

 

Vragen i.v.m. de gebruikersovereenkomst en privacy:

 

Gebruikersovereenkomst

Als u uw kind aanmeldt via ‘kies jouwschool.be’ gaat u akkoord met alle toepassingen, acties en beslissingen van het Lokaal Overlegplatform Turnhout Basisonderwijs die daarbij horen. Deze leest u in onderstaande gebruikersovereenkomst en privacyverklaring. Deze gebruiksovereenkomst en privacyverklaring zijn in overeenstemming met het aanmeldingsdossier van het LOP Turnhout Basisonderwijs, zoals goedgekeurd door de Commissie inzake Leerlingenrechten.

Als u niet wil dat wij uw gegevens verwerken, kan u zich hiertegen verzetten via info@kiesjouwschool.be. Houd er wel rekening mee dat wij u dan de gevraagde dienst – het verwerken van de aanmelding van uw kind – niet kunnen verstrekken.

Het instemmen met deze gebruikersovereenkomst en privacyverklaring zijn noodzakelijk om de aanmelding te kunnen starten.

 

Gegevensverwerking in het kader van het centraal aanmeldingsregister ‘kies jouw school’.

Het organiseren van de inschrijvingen is de verantwoordelijkheid van een schoolbestuur.

Basisscholen voor gewoon onderwijs, gelegen in het werkingsgebied Vosselaar, Turnhout, en Oud-Turnhout, hebben ervoor gekozen om digitaal aan te melden.

De schoolbesturen van Vosselaar, Turnhout, en Oud-Turnhout Basisonderwijs mandateerden het LOP Turnhout Basisonderwijs voor het ordenen, toewijzen en bekendmaken van de resultaten.

Uw persoonsgegevens worden door het Lokaal Overlegplatform Turnhout Basisonderwijs verwerkt in het kader van de aanmeldingsprocedure voor het schooljaar 2024-2025, op basis van het algemeen belang dat haar is toegekend.

Het LOP werkt samen met de stad Turnhout als verwerker om deze diensten te kunnen verlenen. Daartoe sloot het LOP een dienstverleningsovereenkomst en verwerkersovereenkomst af met de stad Turnhout.

 

Privacyverklaring

Welke informatie van uw gezin zit in het aanmeldingsregister?

In het aanmeldingsregister komt de informatie:

 • Die u bij het aanmelden invult: de naam van de ouder en het kind, het domicilieadres, het rijksregisternummer van het kind, de antwoorden op de vragenlijst, wie het kind heeft aangemeld, contactgegevens van de ouders, uw schoolkeuzes en uw voorkeurorde.
 • Die noodzakelijk is voor de ordening van uw kind in elke school die u aangeeft:
  • Uw domicilieadres: voor de berekening van de afstand tussen school en domicilie van het kind en de berekening van de kortste opgegeven afstand,
  • Tijdens de voorrangsperiode:
   • Of een ouder op de school werkt,
   • Of er al een broer of zus op school zit.

 • Die noodzakelijk zijn voor het inschrijven van uw kind op school:
  • De vraag: heeft uw kind een verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs? Als dit zo is, bent u decretaal verplicht dit bij inschrijving te melden.

Er wordt geen koppeling gemaakt met andere databanken met persoonsinformatie over u of uw kind.

Kan ik de informatie die over mijn kind en ons gezin in het aanmeldingsregister is opgenomen, inzien en verbeteren? U kunt uw gegevens alleen wijzigen gedurende de volledige aanmeldingsperiode na contactname met de beheerder (info@kiesjouwschool.be).

Na 19/03/2024 om 18u is het niet meer mogelijk om uw gegevens te wijzigen. U kan uw gegevens wel opvragen. Heeft u hierover vragen? Contacteer de Helpdesk kiesjouwschool (op werkdagen):

maandag tot vrijdag van 9 tot 12 uur.

tel.:      Turnhout                       0471/85 16 53 of
            LOP-deskundige            02/553 05 15

e-mail:                                       info@kiesjouwschool.be

 

Waarvoor worden de gegevens van uw kind en uw gezin gebruikt?

 • Op individueel niveau worden de gegevens van uw kind gebruikt voor:
  • Voor de rangordening van uw kind en de toewijzing van een school.
  • Om u op de hoogte te brengen van het resultaat van uw aanmelding.
  • Om uw kind in de toegewezen school te kunnen inschrijven, zonder dat u dezelfde gegevens nog eens moet doorgeven.
  • Om voor uw kind het recht op een plaats in een school van hogere voorkeur te vrijwaren, als daar later toch nog een plaats vrijkomt.
 • Op geaggregeerd niveau worden de gegevens van alle aangemelde kinderen gebruikt om de goede werking van kies jouw school te evalueren en na te gaan:
  • Of het systeem technisch goed functioneert en de afstandsberekeningen, rangordeningen en toewijzingen correct gebeuren.
  • In welke mate kinderen terecht kunnen in een school van hogere voorkeur van hun ouders.
  • In welke mate we erin slagen in scholen een evenredige verdeling van kansarme en kansrijke kinderen te realiseren.

Wie kan welke gegevens van uw kind en uw gezinssituatie inzien?

 • De personen die door het LOP Turnhout Basisonderwijs gemandateerd zijn om het aanmeldingsregister te beheren en/of de helpdesk voor ouders en scholen bemannen. In dit kader sloot het LOP een dienstverleningsovereenkomst en verwerkersovereenkomst af met de stad Turnhout.
 • De directeur van de school die aan uw kind wordt toegewezen, met het oog op het realiseren van de inschrijvingen van uw kind. De school krijgt niet te zien wat uw voorkeurorde is, noch voor welke andere scholen u uw kind aanmeldde.
 • De directeur van de scholen waar uw kind op de weigeringslijst komt. Ook deze scholen krijgen niet te zien wat uw voorkeurorde is, noch voor welke andere scholen u uw kind aanmeldde. De toegang is voor de scholen beperkt tot de volgende gegevens:
  • adres, telefoonnummer en naam van de ouders.
  • geboortedatum, RRN, adres en thuistaal van het kind.
  • of het kind een verslag heeft met toegang buitengewoon onderwijs.
  • of uw kind behoort tot een voorrangsgroep: broer/zus of kind van personeel.
 • De personen betrokken bij de evaluatie van de aanmeldingsprocedure. Indien hier externe personen (onderzoekers) bij betrokken zijn dan is hun inzage beperkt tot geanonimiseerde gegevens. Dat wil zeggen dat zij het rijksregisternummer van het kind, de naam van het kind en van de aanmeldende persoon of de contactgegevens van de aanmeldende persoon niet kunnen zien.

Hoe worden de gegevens van uw gezin gecontroleerd?

De controle bestaat uit twee delen:

 • Controle door de Helpdesk kiesjouwschool (stad Turnhout): Voor het toewijzen van de plaatsen, volgens de criteria afgesproken binnen het LOP Turnhout Basisonderwijs, gebeuren volgende noodzakelijke controles:
  • Volledigheid: werden alle velden ingevuld?
  • Correctheid van het opgegeven adres in functie van de afstandsberekening.
  • Dubbele dossiers: één kind kan maar één keer aangemeld worden.
  • Deze controles zijn noodzakelijk voor er kan worden overgegaan tot het toewijzen van de plaatsen. De Stad Turnhout mandateerde de helpdesk kies jouw school tot het uitvoeren van deze controles. Daartoe werd een dienstverleningsovereenkomst afgesloten. De medewerkers kunnen de opgegeven contactgegevens gebruiken om de aanmelder te contacteren en het dossier te vervolledigen of corrigeren. Zonder toestemming van de aanmelder, wordt een dossier nooit aangepast.
 • Controle door de school bij inschrijving: wanneer u uw kind gaat inschrijven op school na een aanmelding, kan de school controleren of de ingevulde gegevens correct en volledig zijn. Om de correctheid te bewijzen, kan u volgende documenten meebrengen bij inschrijving:
  • Identiteitsbewijs van uw kind;
  • Bewijs van woon- of verblijfplaats van het kind;
  • Verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs (indien van toepassing).

Wanneer een school bij inschrijving vaststelt dat de ingevulde gegevens niet correct zijn, verliest u uw recht op inschrijving. Vul daarom alle gegevens eerlijk in.

U bent als ouder verantwoordelijk voor het correct en volledig invullen van alle noodzakelijke gegevens.

Hoe gebeurt de ordening en toewijzing van alle aangemelde leerlingen?

De manier waarop aangemelde leerlingen geordend worden, werd goedgekeurd door de algemene vergadering van het LOP Turnhout Basisonderwijs.

U ontvangt nadien het resultaat.

Hoelang worden uw gegevens bewaard?

Na afloop van het schooljaar, waarop de aanmeldingen betrekking hebben, wordt alle informatie verwijderd uit de operationele systemen. Concreet voor de aanmeldingsprocedure voor het schooljaar 2024-2025 worden alle gegevens verwijderd eind september 2024. De datum wordt jaarlijks vastgelegd, rekening houdend met een korte periode na de start van het schooljaar voor scholen om de registerbladen zelf op te slaan in functie van verificatie. Op die registerbladen staan enkel de decretaal verplichte gegevens.

Het LOP bewaart gedurende maximum 10 jaar een dataset in een beveiligde omgeving, die het enkel zal gebruiken in het kader van onderzoek en beleidsopvolging in verband met de aanmeldings- en inschrijvingsprocedure. Indien deze gegevens zouden worden gekoppeld of gedeeld met andere partijen, dan gebeurt dit enkel nadat hiervoor een protocol wordt afgesloten tussen de betrokken instanties, zoals bedoeld in artikel 8 van het decreet betreffende het elektronisch bestuurlijke gegevensverkeer van 18 juli 2018.

 

Waar kan u terecht met vragen over deze gebruikersovereenkomst en privacyverklaring?

Heeft u vragen over welke gegevens wij over u verwerken? Of wil u de opgegeven gegevens laten verbeteren of wissen? Neem contact op met de LOP-deskundige (wouter.neels@ond.vlaanderen.be). Daarbij is het mogelijk dat wij u vragen om uw identiteit te bewijzen zodat wij zeker zijn dat wij de gegevens aan de juiste persoon bezorgen en/of op een verzoek van de juiste persoon reageren.

Heeft u vragen over de manier waarop wij uw gegevens verwerken? Stuur een e-mail naar info@kiesjouwschool.be.

Bent u het niet eens met de manier waarop wij uw gegevens verwerken? Wend u tot de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens via toezichtcommissie@vlaanderen.be.

Heeft u vragen over het resultaat van uw aanmelding? Neem contact op met de Helpdesk kiesjouwschool.